Arhivă de ştiri
Start
Contactare
Despre noi
Statutul LARG
Biografii
Despre membrii ligii
Galerie foto
Realizări
Arhivă de ştiri
Impressum
Publicitate Web

Ambasada Română

Consulatul român München


   WESTFALIA   

Asociaţia germano-română WESTFALIA e.V. Minden


Actualizat la:
7 August 2011

eXTReMe Tracker

Activităţi | Ştiri de la asociaţii | Conferinţe | Cereri de reclamă Cereri de aderare | Contactaţi Liga

Info

STATUTUL

Ligii Asociaţiilor Româno-Germane din Germania

votat în Adunarea Generală din 14 mai 2011

  

 

1. Nume, sediu şi an fiscal

1.1. Asociaţia poartă numele: :

Liga Asociaţiilor Româno-Germane din Germania

(Bund rumänisch-deutscher Vereine in Deutschland e.V.), prescurtat: LARG

1.2. Sediul Ligii: De regulă în localitatea de unde este preşedintele

1.3. Liga este înregistrată la Tribunalul (Amtsgericht) din München.

1.4. Anul fiscal coincide cu anul calendaristic.

 

2.     Ţelul şi obiectivele Ligii

:

2.1.    Exercitarea rolului de liant între membrii Ligii, prin mijlocirea comunicării dintre aceştia şi iniţierea unor acţiuni comune.

2.2.    Corelarea intereselor membrilor în atingerea unor scopuri comune:

a)   păstrarea identităţii culturale româneşti, promovarea schimbului cultural româno-german, precum şi întărirea unităţii românilor din Germania.

b)  îmbunătăţirea imaginii României peste hotare şi promovarea internaţională a valorilor româneşti din ţară şi de peste hotare.

2.3: Reprezentarea membrilor sai -adecuat punctelor lor de vedere-, în faţa organelor administra-tive şi politice din Germania.

2.4: Reprezentarea membrilor săi – în context cu revendicările lor- în relaţiile cu Departamentul Pentru Românii de Pretutindeni, de pe lângă Guvernul României.

2.5. Promovarea legăturii cu Ambasada şi Consulatele României din Germania şi informarea membrilor Ligii asupra acţiunilor specifice pentru diaspora, pe care acestea le organizează.

2.6. Popularizarea activităţii membrilor săi în massmedia germană, românească şi internaţională.

2.7. Informarea operativă a tuturor membrilor săi în legătură cu acţiunile (întâlniri, simpozioane, dezbateri, evenimente cultural-artistice etc.) pe care Guvernul României ori alte organe cu caracter guvernamental sau neguvernamental le organizează.

2.8. a) Popularizarea acţiunilor şi strângerea legăturilor de colaborare cu asociaţiile, comunităţile şi instituţiile care nu sunt membre ale LARG.

b) Pentru colaborarea şi asigurarea unei reprezentabilităţi cuprinzătoare şi imparţiale a românilor stabiliţi în diferite părţi ale Germaniei, o mai bună cunoaştere şi cooptare ca membri, Liga va încuraja manifestări comune, locale ori de mai largă amploare, şi va va iniţia –după posibilităţi– în colaborare cu dânşi şi cu foştii cetăţeni români şi asociaţiile lor din Germania-, reuniuni successive, la diferite niveluri şi intervale-,  în plan local, regional, pe  landuri şi culminând cu reuniuni, conferiţe sau congrese tematice -ale principalilor lor mandatari- din întreaga Germanie.

2.9. Liga activează în chip altruist; ea nu urmăreşte scopuri economice proprii. Caracterul obştesc al Ligii exclude favorizarea unei orientări politice sau confesionale.

2.10. Liga va avea o pagină web şi ştampilă proprie.

 

 

3.     Membrii Ligii

 

3.1. Calitatea de membru poate fi solicitată de orice asociaţie ori instituţie, dacă îndeplineşte condiţiile precizate de paragraful 3.2. din prezentul statut. Un drept din oficiu de a deveni membru nu există. Asociaţiile membre ale Ligii, nu trebuie să fie neapărat recunoscute juridic (e.V.).

3.2. Pentru a fi primită în Ligă,  asociaţia, ori instituţia respectivă coplectează şi semnează cererea tip în care este stipulat şi faptul că ţelul şi activitatea lor nu contravin Constituţiei Republicii Federale Germania, precum şi că respectă statutul LARG.

3.3. Asupra primirii în Ligă decide comitetul de conducere. Respingerea unei cereri de aderare va fi raportată de către comitetul de conducere la următoarea adunare generală. Împotriva unei decizii de respingere se poate face recurs o singură dată.

3.4. Persoane fizice,  pot fi alese de adunarea generală ca membri de onoare, la propunerea comitetului de conducere, pentru merite deosebite în sensul ţelurilor Ligii. Membrii de onoare nu au drept de vot. Participarea financiară a acestora este benevole.

3.5. Calitatea de membru încetează prin demisie, prin excludere sau prin desfiinţarea Ligii. Demisia se declară în scris, cu un preaviz de patru săptămâni. În cazul excluderii, intenţia şi motivul se comunică în scris celor în cauză, cu cel puţin patru săptămâni înainte de data la care excluderea urmează să fie discutată în adunarea generală.

3 6. Motive de excludere pot fi:

·  nemaiîndeplinirea condiţiilor de primire (3.1.-3.2.);

·  încălcarea statutului.

 3.7. Comitetul de conducere poate dispune suspendarea temporară a calităţii de membru. Hotărârea de excludere e adoptată prin vot secret de către adunarea generală.

3.8. În caz că una sau mai multe asociaţii îşi pierd calitatea de membru, Liga îşi continuă existenţa cu participarea asociaţiilor rămase membre. Asociaţia care îşi pierde calitatea de membru nu are nici un drept asupra patrimoniului Ligii. Ea nu are nici dreptul de a cere divizarea patrimoniului Ligii.

3.9. În afara calităţii de membru cu drepturi depline, comitetul de conducere poate atribui, pentru o perioadă limitată la un an, calitatea de membru-asociat. Schimbarea calităţii de membru-asociat în cea de membru cu drepturi depline se face prin decizia comitetului de conducere, la cererea scrisă a asociaţiei în cauză.

3.10. Pentru merite deosebite în sensul ţelurilor Ligii, adunarea generală poate alege un preşedinte de onoare al Ligii.

 

4.     Drepturi şi îndatoriri ale membrilor

 

4.1. Membrii LARG au dreptul de a propune, de a alege şi de a vota. Membrii asociaţi nu au dreptul de a alege, de a vota şi nu pot fi aleşi.

4.2. Or ce membru al asociaţiilor ori al instituţiilor  poat fi ales în organele de conducere.

4.3. Membrii LARG sunt datori să promoveze ţelul Ligii, să ducă la îndeplinire prevederile statutului.

4.4. Autonomia, iniţiativele şi activitatea proprie a membrilor Ligii nu suferă nici un fel de îngrădire sau control, prin aderarea la LARG.

 

5.     Organele ligii

51. Organele ligii sunt:

·  adunarea generală,

·  comitetul de conducere,

·  cenzorii.

5.2. Atribuţiile organelor rezultă din prezentul statut. Preluarea sau îngrădirea drepturilor sau îndatoririlor unui organ de către alt organ este interzisă.

5.3. Membrii comitetului de conducere sunt obligaţi să-şi exercite atribuţiile fără părtinire şi să trateze confidenţial faţă de terţi, în timpul şi după încheierea mandatului lor, chestiunile interne ale asociaţiilor membre de care iau cunoştinţă.

 

6.     Adunarea generală

 

6.1. Adunarea generală ordinară este convocată de către preşedinte o dată pe an, în scris şi cu cel puţin patru săptămâni înaintea datei la care are loc adunarea. În invitaţie se va comunica ordinea de zi a adunării.

6.2. Adunarea generală extraordinară este convocată de către preşedinte, atunci când comitetul de conducere sau cel puţin o treime din totalul membrilor o cer. În acest caz, convocarea se face cu cel puţin două săptămâni  înaintea datei la care are loc adunarea.

6.3. Adunarea generală poate lua în dezbatere teme care nu sunt înscrise pe ordinea de zi, numai dacă majoritatea se pronunţă pentru discutarea acestor teme.

6.4. Fiecare asociaţie membră, în afara celor care au doar calitatea de membru-asociat, dispune de un vot.

6.5. Orice asociaţie membră poate reprezenta o altă asociaţie membră, dacă are o împuternicire scrisă în acest sens din partea asociaţiei absente. O asociaţie membră poate reprezenta o singură altă asociaţie membră şi numai una.

6.6. O adunare generală convocată în conformitate cu prevederile statutului este în măsură să adopte hotărâri, dacă sunt prezenţi delegaţi din partea a cel puţin jumatate plus unu din totalul asociaţiilor membre cu drept de vot. Hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi. Egalitatea de voturi echivalează cu o respingere.

6.7. Modificarea statutului şi desfiinţarea Ligii necesită o majoritate de două treimi din totalul voturilor exprimate la adunarea generală.

6.8. Adunarea generală

· primeşte darea de seamă a comitetului de conducere şi cea a cenzorilor, dezbate şi hotărăste asupra lor,

·  hotărăşte eliberarea comitetului de conducere din funcţie,

·                        alege în scrutinuri separate preşedintele, iar apoi pe ceilalţi membri ai comitetului de conducere,

·  alege cenzorii,

·  alege membrii de onoare,

·  ratifică tratate de cooperare,

·                        dezbate şi aprobă bilanţul pentru anul fiscal precedent, precum şi proiectul de buget pentru următorul an fiscal,

·  hotărăste regulile de administrare a casieriei,

·  hotărăşte modificarea statutului,

·  hotărăşte asupra propunerilor prezentate de delegaţi sau de organe,

·  hotărăşte desfiinţarea Ligii.

6.9. Adunarea generală este condusă de către preşedinte sau de către un vicepreşedinte. În caz că aceştia lipsesc, adunarea generală îl alege dintre cei prezenţi pe cel ce urmează să o conducă.

6.10. Hotărârile adunării generale trebuie consemnate într-un document scris, pe care îl semnează cel ce conduce adunarea şi cel ce întocmeşte documentul.

 

7.     Comitetul de Conducere

 

7.1. Comitetul de conducere se compune din preşedinte şi şase membri aleşi. Funcţiile membrilor din Comitet se stabilesc în şedinţă de comitet.

7.2. Membrii comitetului de conducere trebuie să facă parte dintr-o asociaţie membră. Alegerea acestora se poate face prin vot secret sau vot deschis, după cum hotărăşte majoritatea simplă a celor prezenţi.

Un membru din Comitet rămâne pe mai departe membru al Comitetului, până la noi alegeri, chiar dacă în Asociaţia respectivă au loc modificări organizatorice de or ce fel. Dacă Asociaţia se definţează sau îşi retrage aparteneţa la LARG, respetivul membru rămâne mai departe în Comitet până las noi alegeri.

Dacă un membru îşi dă demisia din Comitet, locul rămâne vacant până la noi alegeri. În cazul Preşedintelui, locul acestuia îl preia interimar unul din cei doi vicepreşedinţi sau o altă persoană din Comitet, după cum hotărăşte Comitetul cu majoritate simplă.

7.3. Alegerea comitetului de conducere se va face din doi în doi ani.

7.4. Activitatea comitetului de conducere constă în a conduce Liga în spiritul prevederilor statutului.

7.5. Liga este reprezentată în faţa instanţelor judecătoreşti şi în alte pricini de câte doi membri ai Comitetului de Conducere. Aceştia sunt preşedintele şi un membru al Comitetului de Conducere, sau alţi doi membrii al Comitetului de Conducere.

7.6. Comitetul de Conducere alege din rândurile sale un casier care administrează casieria, efectuează operaţiile de contabilitate şi prezintă bilanţul anual în faţa adunării generale ordinare.

7.7. Preşedintele convoacă întrunirea Comitetului de Conducere cel puţin de două ori pe an şi atunci când cel puţin trei membri ai comitetului de conducere solicită aceasta. Comitetul de Conducere e statutar constituit şi poate lua decizii, dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate din membrii săi. Delegarea de voturi nu este admisă. Pentru adoptarea unei decizii e suficientă majoritatea simplă; la egalitate de voturi decide votul preşedintelui. În chestiuni care privesc un membru al comitetului de conducere, acesta este exclus de la luarea deciziei.

Şedinţa de Comitet se poate desfăşura şi prin teleconferinţă. În acest caz şedinţa se va înregistra audio şi rezumatul ei se va consemna într-un proces verbal semnat de secretar şi preşedinte.

7.8. Comitetul de Conducere împarte responsabiltăţile între membrii săi. Pentru fiecare domeniu se înfiinţează câte un grup de lucru, a cărei activitate e coordonată de către un membru al comitetului de conducere.

 

8.     Cenzorii

 

8.1. Adunarea generală alege pe doi ani doi cenzori. Aceştia nu fac parte din Comitetul de Conducere. Realegerea lor este admisă.

8.2. Cenzorii controlează casieria şi întreaga activitate financiară a anului precedent şi înaintează din timp către comitetul de conducere într-un raport scris constatările lor. Raportul este prezentat în faţa adunării generale.

 

9.     Finanţarea Ligii

 

9.1. Adunarea generală poate hotărî ca membrii să nu plătească o cotizaţie.

9.2. Liga poate primi donaţii ori alte contribuţii financiare, care se consemnează în registrul de evidenţă financiară. Dreptul Comitetului de Conducere de a dispune de fondurile asociaţie, este reglementat prin regulamentul casieriei stabilit de către adunarea generală.

9.3. Mijloacele Ligii nu pot fi folosite decât pentru scopuri conforme cu statutul. Membrii, cu excepţia asociaţiilor favorizate fiscal, nu primesc nici un fel de alocaţii din fondurile Ligii.

9.4. Este interzis ca vreo persoană să fie favorizată prin cheltuieli străine scopului Ligii sau printr-o retribuire nejustificat de mare.

9.5. Sprijinul financiar din partea unor terţi poate fi dorit şi acceptat numai în urma unei decizii a comitetului de conducere. Asemenea contribuţii trebuie specificate separat în bilanţul anual.

 

10.     Dispoziţii finale

 

10.1. La desfiinţarea Ligii averea acesteia se va transfera către Crucea Roşie Germană (Deutsches Rotes Kreuz e.V.), spre a o folosi nemijlocit şi exclusiv pentru România în scopuri favorizate fiscal.

 

 

Comentariile cititorilor
Aici puteţi adăuga comentariile Dvs.:     * câmpuri obligatorii
* Numele, Prenumele :   
Email : 
* Oraşul, Ţara :   
* Comentariul Dvs. : 
  

     Administrator | Webmaster | Contact | Impressum | Login      Copyright © LARG 2003 - 2018